Archive for February, 2004

Arealplaner

Wednesday, February 25th, 2004

I universitetsstyrets møte 19.02.04 ble det vedtatt et notat som omhandler samlokaliseringen av Institutt for biologi. Det fremgår klart av dette at Autogården skal frigjøres. Vi må anse det som utvilsomt at Matematisk institutt vil måtte flytte, etter all sannsynlighet til Realfagbygget.

Instituttrådsmøte

Thursday, February 19th, 2004

Neste instituttrådsmøte finner sted 5. mars. Viktigste saker er budsjett 2004 og stillingsomtale for nye stillinger.

Personlig annuum

Tuesday, February 3rd, 2004

Instituttet vil ta i bruk personlige annuumstildelinger til alle sine fast vitenskapelig ansatte. Dette er midler som kan brukes til alle typer faglige formål, som for eksempel faglige reiser, faglitteratur, datautstyr, medlemskap i matematiske foreninger e.l.
(more…)

Budsjett 2004

Tuesday, February 3rd, 2004

Vi har fått bevilgningsbrev fra fakultetet med tildeling av budsjettramme for 2004. Rammen er på kr 25 212 300,- som er en nominell økning på drøyt 2 millioner fra 2003. Jeg sier nominell fordi mesteparten av økningen ikke er en reell økning, ettersom vi ifjor fikk betydelige midler også utenom rammen. Det er likevel snakk om en realøkning i absolutte kroner på om lag 500 000, i tillegg til at Bjørn Dundas’ stilling er økt fra halv- til helårsvirkning fra 2004.
(more…)