Archive for November, 2004

Læreplaner i skolen

Tuesday, November 30th, 2004

Læreplangruppenes utkast, versjon 2.0, lagt ut på nettsidene til utdanningsdirektoratet: {{link http://www.utdanningsdirektoratet.no/artikler/?id=24523}}.

Styrings- og ledelsesformer ved UiB

Friday, November 19th, 2004

{{link http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/11-25/096.htm Se saksforelegget}} til Universitetsstyrets møte 25. november om ledelsesformer ved UiB. Denne saken ble utsatt i forrige møte og sendt på hastehøring til fakultetene. Universitetsdirektørens reviderte forslag til vedtak innebærer at det innen 1.8.07 skal tilsettes instituttledere på alle institutt. For dekanenes vedkommende vil han nå avvente stortingsbehandlingen av den nye universitetsloven og rektors fremtidige rolle. Dette innebærer at vi får en periode til med valgt dekanus og fakultetsstyre.

Frist for søknader til Meltzerfondet 1. desember

Monday, November 15th, 2004

Lenker til Meltzerfondet og fakultetets legater og fond: {{link http://www.uib.no/meltzer/soeknader/soeknader.htm}} og {{link http://www.uib.no/mnfa/legatfond/}}.

Ekstraordinært fakultetsstyremøte 8. november (oppdatert 10. november)

Tuesday, November 2nd, 2004

Siste: {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/styring.pdf Fakultetets høringssuttalelse}} i saken er nå klar.
(more…)