Flytting til Realfagbygget

Ingen ting er helt sikkert ennå, men det kan se ut til at instituttet vil bli flyttet til Realfagbygget i løpet av studieåret 2010-11. Flyttingen av botanikere og zoologer til det nye biobygget ser ut til å gå etter planen. Autogården er planlagt solgt som del av finansieringen av biobygget.

Så blir det et innfløkt puslespill som skal løses, der det en skal finne plass til oss, fakultetsbiblioteket og deler av museets samlinger i Realfagbygget. I samme slengen skal det større vedlikehold og ombygninger til.  For eksempel skal kantinen flyttes ned dit “hangaren” (den digre folketomme lesesalen) er i dag. Kantinearealene skal gå over i bibliotekets arealer som skal være i samme etasje, i sørenden av bygget. Biblioteketet skal også ha arealer i sørenden i etasjen over (1. etasje).

Hva så med MI? I en grovskisse som nå foreligger tenker en seg MI delt mellom sørenden av 4. etasje og nordenden av 1. etasje.  Vi mener at det beste vil være om instituttet kan være samlet mest mulig, og at 4. etasje er den best egnede lokasjonen for oss, og vil argumentere for dette i planlegningsarbeidet fremover.

Instituttet har to medlemmer i fakultetets brukerutvalg for Realfagbygget, som skal fungere som konsultasjonsorgan for fakultetsledelsen i prosessen. Selve avgjørelsene blir vel til syvende og sist fattet av universitetsledelsen og eiendomsavdelingen, men de vil forhåpentligvis lytte til hva fakultetet mener.  Våre to medlemmer i brukerutvalget er Jarle Berntsen og Bjørn Dundas, og de skal støttes av en liten referansegruppe på instituttet.

One Response to “Flytting til Realfagbygget”

  1. […] (RFB) i går, og kikket bl.a. på de arealer som er tiltenkt oss i første og fjerde etasje, jfr tidligere oppslag. Vi etterlyste mer informasjon om tidsplan for fremdriften i prosjektet, og fikk vite at noen […]

Leave a Reply