Pliktarbeid for universitetsstipendiater

Jeg har nylig sendt epost med følgende innhold til alle universitetsstipendiater ved instituttet:

Kjære universitetsstipendiater ved Matematisk institutt!

Som dere sikkert er klar over, er deres viktigste arbeidsoppgave i ustip-stillingen å fullføre doktorgraden deres innen utløpet av en fire års tilsettingsperiode.

Men dere vet også at til stillingen ligger det 25% såkalt “pliktarbeid”, arbeid instituttet kan og skal pålegge dere, arbeid som ikke *nødvendigvis* er *direkte* relevant for doktorgradsrprosjektet som sådan.  Dette pliktarbeidet kan ta form av undervisning, rettearbeid, og annen type støttevirksomhet i forhold til ett eller flere av instituttets normale emner.

Selve arbeidet med PhD-graden er “normert” til 3 års varighet.  Dette er da også stipendiatperiodens lengde for stipendiater som er tilsatt på prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.  Når det gjelder u-stiper kan en altså si at UiB (dvs Matematisk institutt) betaler dere lønn for de tre årene til arbeid på PhD-graden, og i tillegg betaler lønn for ett ekstra (fjerde) år med pliktarbeid.   I praksis fordeles imidlertid dette pliktarbeidet med en 25% belastning over hele fireårsperioden.  (Med et viktig forbehold:  Det er helt normalt at en universitetsstipendiat kan ha fri fra pliktarbeidet i en eller flere perioder knyttet til forsknings-/studieopphold i utlandet.)

Så hvor mye er egentlig 25%?

Et normalt arbeidsår ved UiB skal utgjøre 1695 timer, så 25% av dette er 423 timer, f.eks. 14,1 timer pr uke i 30 uker i et gjennomsnittsår.  Dette er dermed pliktarbeidsdelen til en universitetsstipendiat.

Vedr. beregning av arbeidsbelastning, så lønnes våre *studentassistenter* (gruppeledere) etter følgende prinsipper:

For et typisk emne vil forberedelsesfaktoren i snitt være 2, dvs de får en time forberedelse for hver time undervisning i gruppe. Det varierer noe:

– for MAT101 og MAT111 er faktoren 2.
– For de fleste andre emner er faktoren for første gruppe 2.5 og 1.5 for andre gruppe, hvis en gruppeleder har to grupper i samme emne.

For de mest typiske emnene vil altså arbeidsbelastningen være beregnet til 8 timer i uken i 14 uker (såsant man har to grupper på 2 timer hver i samme emne).   For andre typer undervisning (seminar, oppgavegjennomgang, dataøvelser) kan det være andre forberedelsesfaktorer som skal gjelde.

(For ordens skyld:  “Forberedelsesfaktor” er som ordet selv antyder et beløp man *multipliserer* timetallet med, ikke noe man *adderer* til hver time.)

Jeg vet at mange av dere har gjort og gjør en kjempeinnsats med å hjelpe til med undervisningsoppgaver på regulære emner.  Jeg vil nå be dere alle om hjelp med to ting:

1)  Vær snill å holde et noenlunde rimelig regnskap for dere selv med de arbeidstimer dere legger ned i pliktarbeid for instituttet.  Veldig fint om studiekonsulent Kristine Lysnes og jeg kunne få en tilbakemelding på epost fra hver enkelt av dere med beskrivelse av art og anslått omfang av slikt arbeid dere har gjort siden dere tiltrådte i stillingen.  Det trenger slett ikke være detaljerte timelister, tvert imot!  Ditt eget overslag er det som er interessant.  Fint om vi kunne få en slik oversikt på slutten av hvert semester også.

2)  Noen av dere (kanskje alle) vil bli bedt om å stille opp til hjelp med MAT111 denne høsten, til f.eks. orakeltjeneste, retting av obliger eller annet.  Dere vil isåfall bli kontaktet direkte av enten studiekonsulent Kristine Lysnes eller MAT111-foreleser Andreas Leopold Knutsen.   Vær også forberedt på at det *kan* dukke opp behov også i forhold til MAT101 eller andre emner.

Jeg ber dere alle om dette, av to grunner:

a) det er ikke rettferdig hvis det blir slik at man *alltid* spør de samme.
b) jeg ønsker deres hjelp til å passe på at ingen av dere blir overbelastet!

Med beste hilsen, og takk for all god innsats!

Leave a Reply