Salg av Autogården i Universitetsstyret

Jeg har sendt følgende epost til rektor og universitetsdirektør i dag:


Jeg viser til Universitetsstyrets sak 83/09, som legges fram i styremøtet 24.09.09.

Sakens overskrift starter med “Salg av eiendom”, og den viktigste av de eiendommene som omtales i den forbindelse er Johs Bruns gate 12, også omtalt i saken som “Autogården”.

Som instituttleder for Matematisk institutt finner jeg det påfallende at instituttet ikke er nevnt med et ord i hele saken, til tross for at instituttet i all hovedsak er lokalisert i JB12.  Det henvises til styresak 24/04, der det heter (matnat-) “fakultetet er derfor bedt om å utarbeide en flytteplan som innebærer at Autogården frigjøres”.

I snart seks år har nå instituttet levd i usikkerhet om hvorhen og under hvilke betingelser det skulle flytte.  I løpet av det siste år er vi blitt orientert om et par skisser til flytteplan som innebærer at instituttet skal inn i lokaler i Realfagbygget, etter større eller mindre ombygginger. Men skissene er nokså vage, og oppfyller ikke slike elementære betingelser som at instituttet bør være samlokalisert.  Det er heller ingen tidsplan for flyttingen.

Det kan etter mitt syn _ikke_ sies å være avklart at Realfagbygget vil kunne romme all den virksomhet som nå er planlagt lagt dit.  I styresaken (side 4, nest siste prikkpunkt) antydes tvert imot at “Universitetet kan omdisponere ytterligere arealer i Realfagbygget til museumsformål”.  Dette må formodentlig tolkes som “ytterligere” sett i forhold til de skisser som hittil har foreligget, og gir også ytterligere grunn til bekymring.

Fakultetet og Eiendomsavdelingen har ikke noen enkel oppgave når det gjelder planlegging av disse sakene.  Bekymringen som gjør seg gjeldende ved Matematisk institutt er at når det blir vår tur til å flytte inn, er situasjonen allerede låst, og at vi vil bli henvist til uhensiktsmessige “restarealer” innimellom alle de andre interessentene i bygget, som i stor grad allerede er etablert der.  I tillegg til Museets behov, skal Realfagsbiblioteket inn i bygget, to store institutt (geovitenskap og kjemi) er der allerede, såvel som to SFF og en Unifobavdeling.

Som en grunnenhet ved universitetet, med ansvar for grunnleggende basisfag som matematikk og statistikk, bør Matematisk institutt være godt samlet, i gode og tjenlige lokaler.  I Realfagbygget bør instituttet være en primær hjemmelshaver.  Dagens usikkerhet med hensyn til fremtiden, såvel tidsplan som selve arealene, er en slitasjefaktor for trivselen på instituttet.  Vi ber derfor om at ledelsen ved universitetet (og fakultetet) ytrer en intensjon om at instituttets interesser skal ivaretas på beste måte, slik at frykten for “Svarteper”-faktoren kan minimeres eller elimineres.  Et naturlig sted å nevne Matematisk institutt vil være angjeldende styresak, for eksempel ved et eget punkt i vedtaket, omtrent slik:

“6. Matematisk institutt bør være samlet i hensiktsmessige sammenhengende arealer, fortrinnsvis i Realfagbygget.”

Med hilsen,

Stein Arild Strømme
Instituttleder, Matematisk institutt

Leave a Reply